Wykrywacz kłamstw w Skarbówce?

W Krajowej Administracji Skarbowej obowiązkowym badaniem wariografem objęci są kandydaci na pracowników większości komórek Służby Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze; konieczność tą reguluje Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej1– akt ten zastąpił funkcjonującą wcześniej Ustawę o Służbie Celnej, podobnie za uchylone zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizycznego funkcjonariuszy celnych – sprecyzowano w nim, iż konieczne jest przeprowadzenie co najmniej trzech testów z użyciem wariografu, natomiast nie wolno zadawać pytań dotyczących: wyznania, preferencji seksualnych i przekonań politycznych.

Sformułowane zostały kryteria, jakie musi spełniać egzaminator przeprowadzający badanie w przypadku pracowników i kandydatów na pracowników KAS, należą do nich2:

  1. Posiadanie tytułu magistra.
  2. Ukończenie kursu specjalistycznego i uzyskanie certyfikatu uznanego lub autoryzowanego przez American Polygraph Association.
  3. Opcjonalnie dla punktu 2: posiadanie umiejętności prawidłowego przeprowadzania

badania poligraficznego i interpretacji jego wyników poświadczone przez polskie

organizacje z zakresu badań poligraficznych, w tym Polskie Towarzystwo Badań

Poligraficznych.

Najbardziej rygorystyczne badania dotyczą tych funkcjonariuszy, którzy realizują zadania przeniesione z Inspekcji Celnej, a dotyczące: kontroli zgodności z prawem przywozu na terytorium Polski towarów dopuszczonych do obrotu lub mających inne przeznaczenie celne, wywozu towarów, kontroli obrotu towarów zagranicznych oraz kontroli i ujawniania towarów nielegalnie wwiezionych do Polski3.

Tradycja zastosowania wariografu w przypadku pracowników instytucji skarbowych wywodzi się jeszcze z kryteriów naboru do Wywiadu Skarbowego, powstałego w 1998 roku, kiedy to badanie na wariografie było jednym z elementów weryfikacji (obok badań lekarskich, sprawnościowych, psychologicznych i oceny rękojmi dochowania tajemnicy państwowej o najwyższych klauzulach tajności), podobnie było w przypadku naboru pracowników do Wydziałów Realizacyjnych4.

1 Dz. U. 2016, poz. 1947.

2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzania

badania psychofizjologicznego, testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, Dz.U. 2017, poz. 805.

3 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kbfp/materialy/506_wppiws_gdansk.pdf

4 https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2017/kbfp/materialy/088/506_katowice_us.pdf