Badanie wariografem w CBA

Naczelnymi aktami prawnymi regulującymi kwestię egzaminów na wariografie dla kandydatów i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego są: ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym1 oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowego trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym2.

Badanie wariografem zalecane jest – postępowanie kwalifikacyjne może być o nie rozszerzone – w stosunku do kandydatów na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji; w przypadku osób, które w przeszłości, lub obecnie, były funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego badanie wariograficzne jest nieobowiązkowe. O tym, czy funkcjonariusz zostanie poddany egzaminowi na wariografie decyduje szef CBA, przy czym jego decyzja nie wymaga uzasadnienia.

Kwestie szczegółowe skierowania na badania wariografem w CBA reguluje Zarządzenie Nr 32/13 Szefa CBA w sprawie warunków i trybu kierowania na badanie poligraficzne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 31 października 2014, wraz z późniejszą nowelizacją z marca 2014. Badanie przeprowadza funkcjonariusz CBA posiadający uprawnienia do jego przeprowadzenia. W przypadku niepoddania się badaniu funkcjonariusz może być zwolniony ze służby, ponadto niewykonanie instrukcji wydanych przez prowadzącego badanie może skutkować wszczęciem wobec badanego postępowania dyscyplinarnego.

Wykaz czynności w ramach danego stanowiska, oznaczających, iż to stanowisko „wymaga szczególnych umiejętności lub predyspozycji” jest bardzo obszerny; składa się z 47 z pozycji. Należą do nich zarówno czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, analityczno-informacyjne, kontrolne, jak i: obsługi rozrachunków i rozliczeń z obecnymi i byłymi funkcjonariuszami i pracownikami CBA oraz zleceniobiorcami, obsługi zeznań podatkowych, obsługi Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, rozliczania kosztów finansowych z funduszu operacyjnego, administrowania nieruchomościami CBA, czy administrowania i gospodarowania składnikami majątku ruchomego CBA.

Wniosek o przeprowadzenie badania wariografem może sporządzić: kierownik jednostki organizacyjnej CBA, w której kandydat lub funkcjonariusz CBA ma pełnić służbę – w przypadku, gdy został złożony wniosek personalny o zmianę stanowiska służbowego lub miejsca pełnienia służby, kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz CBA pełni służbę, lub dyrektor Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych CBA. Rekomendację o przeprowadzenie takiego badania może przedłożyć komisja dokonującej oceny predyspozycji kandydatów do służby w CBA.

Testy na wariografie dotyczą także szefów CBA; głośnym przykładem było badanie nowego szefa gdańskiego CBA, który w 2010 roku objął stanowisko. Przeprowadzono wówczas taki test dwukrotnie, a wyniki były niejednoznaczne. Sama procedura obsadzenia stanowiska trwała długo, co uzasadniane było koniecznością „szczególnej staranności i rzetelności”. Wcześniej ów szef pracował pod przykryciem w Policji rozpracowywując grupy przestępcze; kontakty z gangsterami niewątpliwie wpłynęły na reakcje podczas badania wariografem3.

1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 2006 Nr 104, poz. 708.

2 Dz.U. 2006 Nr 133, poz. 936.

3 https://www.rp.pl/artykul/577986-Szef-gdanskiego-CBA-i-klopoty-na-wariografie.html