Wykrywacz Kłamstw

wykrywaczklamstw.com

Ostatnio popularne

Wykrywacz kłamstw. Wprowadzenie i zasady działania wariografu.

Nowoczesny cyfrowy wariograf (Instytut Badań Wariograficznych, 2019)

Zgodnie z funkcjonującą definicją, kłamstwo jest „wypowiedzią zawierającą informacje niezgodne z przekonaniem o stanie faktycznym. Kłamca przekazuje informacje niezgodne z jego przekonaniem o rzeczywistości z intencją, by zostały one wzięte za prawdziwe. Kłamstwem mogą być także wypowiedzi zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, o ile autor przekazu nie ma świadomości tego faktu”.

Niestety, badania prowadzone od ponad stu lat, a dotyczące wykrywania kłamstwa, nie doprowadziły do ujawnienia uniwersalnych oznak samego kłamania. Nie udało się zidentyfikować żadnego gestu, skurczu mięśnia, które pozwalałyby bezpośrednio zdemaskować kłamcę. Pozostaje zatem zadać pytanie, w jaki sposób wykrywa się kłamstwo?

Obecnie, do identyfikacji stanu faktycznego i wykluczenia bądź potwierdzenia roli, jaką osoba badana odgrywała w danym wydarzeniu, używany jest wariograf.

W badaniu wariografem wykorzystywany jest fakt, że człowiek kłamiąc, przeżywa pewne emocje, które mają wpływ na parametry pracy ludzkich organów wewnętrznych (ich świadome kontrolowanie nie jest możliwe). Obserwując je, jesteśmy w stanie wykryć moment, kiedy człowiek przeżywa emocje i na podstawie faktu ich wystąpienia, wywnioskować kiedy kłamie.

W sukurs badaczom kłamstwa idzie biologia – autonomiczny układ nerwowy zlokalizowany jest w rdzeniu kręgowym człowieka i jest podzielony na dwa, działające antagonistycznie układy: układ współczulny i przywspółczulny. Nerwy tych układów dochodzą do wszystkich organów wewnętrznych człowieka.

Układ współczulny jest szczególnie aktywny podczas pobudzenia i powoduje m.in. takie reakcje, jak przyspieszenie pracy serca, zwiększenie ciśnienia krwi, rozszerzanie się źrenic. Z kolei układ przywspółczulny jest najbardziej aktywny podczas chwil relaksu i wywołuje takie reakcje, jak: zwężenie źrenic, rozszerzanie naczyń krwionośnych (skutkujące obniżeniem ciśnienia krwi), kurczenie się pęcherza moczowego. Ten anatomiczny układ, działa niezależnie od naszej woli.

Badanie wariograficzne polega zatem na zadawaniu określonych pytań, na które jest prosta odpowiedź: tak / nie. Podczas tej sesji zadawania pytań, wariograf cały czas rejestruje parametry pracy organizmu osoby badanej, aby później, po zinterpretowaniu, na ich podstawie można było orzec o prawdomówności (bądź kłamstwie) badanego.

Zasady działania wariografu

Badania wariograficzne to fizjologiczna metoda ustalania pobudzeń emocjonalnych oraz śladów pamięciowych, które łączyłyby poszkodowanego ze zdarzeniem za pomocą instrumentalnego ujawniania i rejestrowania zmian w oddychaniu, pracy serca, elektrycznym przewodnictwie skóry. To pozwala na wnioskowanie odnośnie udziale danej osoby w zdarzeniu, a także o posiadanych przez nią informacjach, z pominięciem wykrywania kłamstw.

Pionierzy badań już w XIX w. prowadzili naukowe eksperymenty, mające na celu ustalenie śladów psychologicznych i pobudzenia emocjonalnego w sytuacji podejrzeń o zatajenie posiadanych informacji.

W trakcie badania wariograficznego ujawniane jest pobudzenie emocjonalne, które widoczne jest w zachowaniu zewnętrznym, tj. mowie ciała, brzmieniu głosu i zmianach psychofizjologicznych. Niektóre z tych zmian są widoczne bez użycia urządzenia (np. czerwienienie twarzy, pocenie się), a inne (n. praca serca, przewodnictwo skóry) ujawniane są tylko podczas badania wariografem. To oznacza, że badanie to jest integralnie związane z rejestrowaniem „fizjologicznych korelatów emocji” i zachowania zewnętrznego.

W sytuacji, kiedy poruszanie w pytaniach zagadnienia krytycznego (np. zdjęcie narzędzia zbrodni, zapis z kamery przemysłowej) wywołuje reakcje takie jak zaczerwienienie twarzy czy zwiększoną potliwość, może to być stwierdzone naocznie i zinterpretowane. Jest to widoczne szczególnie wówczas, kiedy na inne tematy czy przedmioty taka gwałtowna reakcja się nie pojawia. Badanie wariograficzne daje możliwość ujawnienia takich reakcji także wówczas, kiedy nie są one dostrzegalne na zewnątrz i dlatego jest ono również określane terminem psychofizjologiczne badanie poligraficzne (PBP) bądź badaniem poligraficznym.

Czujnikiem przekazującym sposób oddychania są dwie elastyczne rury gumowe, opasujące w dwóch miejscach klatkę piersiową, , natomiast informację o poziomie przewodnictwa słabego prądu stałego przez skórę, przekazują elektrody przytwierdzone do palców badanej osoby. Z kolei dane o pracy układu sercowo0naczyniowego odbiera i przekazuje do zapisu specjalna opaska, przypominająca tę wykorzystywaną do pomiaru ciśnienia krwi. Parametry pracy serca uzyskuje się również za pomocą czujnika działającego na zasadzie fotodetekcji, umieszczonego na palcu.

Rejestracja zmian fizjologicznych (zmiany oddychania, elektrycznego przewodnictwa skóry oraz zmiany pracy serca) jest dokumentowana na dysku magnetycznym, natomiast zapis badania jest pokazywany na ekranie i drukowany w dowolnym momencie. Wykorzystanie techniki komputerowej i metod statystycznych, pozwala na dokładniejszą i obszerniejszą analizę reakcji